MASH: Ftojmë të gjitha palët e interesuara të përfshihen në përgatitjen e programet mësimore të reja dhe rishikimin e atyre ekzistuese

Të udhëhequr nga parimi i transparencës dhe gjithëpërfshirjes në krijimin e politikave arsimore, Ministria e Arsimit dhe Shkencës përfshin publikun në reformimin e sistemit arsimor kombëtar. Një nga prioritetet në këtë proces është përmirësimi i përmbajtjes së programeve mësimore në arsimin fillor dhe të mesëm, dhe në këtë drejtim, MASH I fton të gjithë të interesuarit , palët e interesuara, të prekurit dhe veçanërisht publikun profesional që të japin sugjerimet e tyre për ndryshimin e programeve mësimore ekzistuese, si dhe sugjerime për përgatitjen e të rejave .
Programet mësimore në arsimin fillor dhe të mesëm mund t’i shikoni në linkun në vijim:
(për klasën e I, II, IV, V, VI, VII, VIII dhe IX )

Share post: