DAP: Banorët e Shkupit me të ardhurat bruto vjetore më të larta, pagën më të lartë vjetore dhe pensionin më të lartë në vitin 2021

Të hyrat më të mëdha bruto vjetore prej 244,2 milionë denarë për vitin 2021 e ka raportuar një qytetar nga Shkupi, ndërsa pjesën më të madhe të të ardhurave e ka nga paga dhe të ardhurat shtesë nga jashtë në bazë të të ardhurave të tjera personale. Ndërsa pagën më të lartë bruto vjetore në vlerë prej 122,3 milionë denarësh në vitin 2021 e ka pasur një qytetar nga Shkupi dhe është realizuar në veprimtarinë e tregtisë me shumicë me prodhime të duhanit. Pensioni më i lartë në vitin 2021 e ka pasur një pensionist nga Shkupi me pension të huaj të regjistruar në një vlerë prej 5,8 milionë denarësh në vit. Të ardhurat më të larta personale nga puna e kryer janë 121,8 milionë denarë në nivel vjetor, por të hyrat janë realizuar jashtë vendit, sipas rezultateve të prezantuara sot nga Drejtoria e të Ardhurave Publike (DAP).

Në listën e pagave bruto të renditura më të larta në vitin 2021 janë pagat e paguara në aktivitetet: rritja e derrave, prodhimi i produkteve metalike, spitalet, tregtia farmaceutike, aktivitetet e menaxhimit dhe programimi kompjuterik.

“Për vitin kalendarik 2021, DAP përgatiti dhe dorëzoi një Deklaratë Vjetore Tatimore (DVT) të plotësuar për 788,643 qytetarë. Këta persona në raportet e tyre kanë deklaruar të ardhura bruto vjetore prej afër 366,6 miliardë denarë, ndërsa tatimi mbi të ardhurat personale të llogaritura është 22,3 miliardë denarë. Në krahasim me vitin 2020, të hyrat e përgjithshme të qytetarëve në vitin 2021 janë më të larta për 35,4 milionë, si rezultat i kësaj tatimi në të ardhura personale është më i lartë për 2,7 milionë denarë”, deklaroi drejtoresha e DAP-it Sanja Lukarevska në konferencën e sotme për media.

Sipas analizës, siç tha ai, 49.902 qytetarë kanë pasur të hyra bruto mbi një milion denarë, ndërsa numri më i madh i qytetarëve, gjegjësisht 623.690 persona, kanë pasur të hyra bruto që variojnë nga 100 mijë deri në një milion denarë.

“Në krahasim me vitin 2020, në vitin 2021 është rritur numri i qytetarëve në kufijtë më të lartë, gjegjësisht 25 qytetarë në vitin 2021 kanë realizuar të hyra mbi 100 milionë denarë, ndërsa 757 qytetarë kanë realizuar të ardhura në pragun prej 10 deri në 100 milionë denarë”, tha Lukarevska.

Një qytetar nga Shkupi në vitin 2021 ka arritur fitimin më të madh kapital në vlerë prej 130,1 milionë denarë nga shitja e pjesës së pronësisë, ndërsa dividendën më të paguar prej 203 milionë denarë e ka paguar një qytetari të Velesit nga paguesi aktiviteti i të cilit është tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara kryesisht me ushqime, pije dhe duhan.

“Në krye të listës për pagesën e të hyrave më të larta nga kryerja e pavarur e veprimtarisë është sërish Shkupi, dhe shuma më e lartë është 102,4 milionë denarë. Në dhjetëshen e parë të renditur në listë janë avokatët, noterët, furnizuesit e ushqimit, kultivuesit e drithërave dhe bimëve bishtajore, prodhuesit e ambalazheve prej letre dhe nga aktivitetet e tregtisë me pakicë të pjesëve të automjeteve dhe suvatimit. Një banor i Resnjës me 12,6 milionë denarë ka realizuar të hyrat më të larta nga shitja e produkteve bujqësore. Qyteti i Shkupit ka realizuar të ardhurat më të larta bruto nga qiradhënia dhe nënqiraja e pronës (dhënia me qira e tokës, banesave dhe lokaleve afariste, mjeteve të transportit dhe llojeve të tjera të pronës) që kapin vlerën prej 37 milionë denarë nga dhënia me qira e hapësirave afariste, specifikon Lukarevska.

Shkupi, siç tha ajo, renditet i pari për të hyrat bruto të realizuara nga e drejta e autorit dhe të drejtat e tjera reale në vlerë prej 22 milionë denarë. Në bazë të të drejtave nga pronësia industriale, vendin e parë e ka edhe një qytetar i Shkupit i cili ka realizuar të ardhura bruto prej 5,5 milionë denarë. Në bazë të lojërave të fatit, një banori i Shkupit është paguar nga Llotaria Shtetërore 41,1 milionë denarë, ndërsa një banor i Shkupit ka realizuar fitim nga lojërat e fatit, kryesisht nga pikat e basteve, në vlerë prej 31,3 milionë denarë. Të hyrat bruto vjetore më të larta në bazë të primeve të paguara dhe shumës së siguruar të paguar në vlerë prej 2,9 milionë denarë ka realizuar një person nga Tetova.

“Kategoria e të ardhurave të tjera përfshin të ardhurat nga burime të ndryshme si të ardhurat që nuk përshkruhen në mënyrë specifike në ligjin për tatimin mbi të ardhurat personale dhe nuk përjashtohen nga tatimi, të ardhurat e fituara nga shitja e mbetjeve të ngurta të dobishme, të ardhurat e fituara nga tregtia elektronike mbi Internetin, të ardhurat nga marketingu i shërbimeve të internetit, shuma e ndihmës financiare të papërdorur, shuma e burimeve financiare të dhuruara të papërdorura, si dhe shkurtesa të cilat nuk janë shkaktuar nga ngjarje të jashtëzakonshme (vjedhje, zjarr apo fatkeqësi të tjera natyrore) dhe nuk përfshihen në shpenzimet e pagës së personit përgjegjës. Në këtë kategori një banor i Tetovës ka raportuar të ardhura bruto vjetore prej 171,3 milionë denarë, i dyti është banor i Tetovës me të hyra bruto vjetore të raportuara në shumë prej 155,1 milionë denarë të paguar nga kompanitë që punojnë me rrjete platforma sociale dhe video, ndërsa në vendin e tretë është nga Shkupi me 78,5 milionë denarë të hyra nga blerja e mbeturinave të ngurta të dobishme”, tha Lukarevska.

Në kategorinë “milioneri më i ri dhe më i vjetër”, veçohet një person i cili në vitin 2021 ka mbushur i tetë vjeç dhe ka realizuar të ardhura prej 1.020.508 denarë në bazë të pensionit familjar, ndërsa një person i moshës 96 vjeçare ka të ardhura prej 1,2 milionë denarë. Për të dy personat pjesa më e madhe e të ardhurave realizohet në bazë të pensionit.

DAP përgatit deklaratat vjetore tatimore bazuar në të dhënat nga përllogaritjet e pagesës së të ardhurave, të paraqitura nga paguesit, nga raportet përllogaritëse të dorëzuara nga qytetarët nga persona të tjerë fizikë dhe nga jashtë, si dhe në bazë të të dhënave nga bilanci vjetor, si dhe pasi shuma e përgjithshme përcaktoi të ardhurat neto nga vetëpunësimi. Qytetarët mund të shqyrtojnë, korrigjojnë dhe verifikojnë deklaratat tatimore përmes profileve të përdoruesve të E-PDD. DAP-i verifikon sipas shërbimit zyrtar deklaratat tatimore vjetore të qytetarëve që as i kanë verifikuar dhe as korrigjuar.

Këto ditë do të nisë gjenerimi i Deklaratës Vjetore Tatimore për vitin 2022, ndaj drejtoresha e DAP-it u bëri apel qytetarëve që të kontrollojnë nëse kanë deklaruar të ardhurat e tyre për qëllime tatimore. Kur gjenerohet DVT-ja, për ta konfirmuar ose nëse kanë vërejtje për ta korrigjuar.

“Është në proces arkëtimi, pra detyrimet që qytetarët mund të mos kenë paguar deri në gjenerimin e DVT-së për vitet e kaluara. Apeloj që të paguajnë detyrimet e tyre për të mos u bërë shpenzime shtesë për grumbullim dhe bllokim të detyrueshëm. Për ata që ende nuk janë regjistruar në sistemin e-PDP-së, apeloj që ta bëjnë këtë në mënyrë që të kenë një pasqyrë të të hyrave që kanë fituar në çdo kohë dhe të mund të përdorin aplikacionin “Moj DDV” (TVSH-ja ime), tha Lukarevska.

Share post: