18/07/2024

Komisioni Parlamentar për Punë dhe Politikë Sociale sot duhet t’i shqyrtojë ndryshimet e Ligjit për marrëdhëniet e punës në pjesët për orët jashtë orarit dhe vendin dhe mënyrën e pagesës së pagave për punëtorët në projektet me interes kombëtar dhe strategjik të shtetit që propozohen pas procedurës së shkurtuar me qëllim të realizimit pa probleme të punëve me interes kombëtar dhe strategjik dhe përfundimin e tyre brenda afateve të përcaktuara.

Me ndryshimet ligjore, propozohet që puna jashtë orarit të zgjasë më shumë se tetë orë në javë, më shumë se tetë orë mesatarisht në javë për një periudhë tre mujore dhe më shumë se 190 orë në vit në rastet kur bëhet fjalë për çështje me interes kombëtar strategjik për shtetin, pas pëlqimit paraprak me shkrim të punonjësit. Me këto ndryshime ligjore pritet të tejkalohet situata e zgjatjes së afateve për çështje me interes kombëtar dhe strategjik.

Ligji i propozuar parashikon një ndryshim që mundëson rregullimin e vendit dhe mënyrës së pagesës së pagave për punëtorët në projekte me interes kombëtar dhe strategjik. Gjithashtu, shtohet mundësia e punës të dielave si dhe puna jashtë orarit më gjatë se tetë orë gjatë javës, më shumë se tetë orë mesatarisht në javë për një periudhë tre mujore dhe më shumë se 190 orë në vit në rastet për çështje me interes kombëtare dhe strategjik për shtetin, pas pëlqimit paraprak me shkrim të punonjësit.

Ministri i Financave, në përputhje me Ministrin e Punës dhe Politikës Sociale, pas miratimit të ndryshimeve ligjore, do të duhet të miratojë akte nënligjore për të rregulluar vendin dhe mënyrën e pagesës së pagave për punëtorët për projekte me interes kombëtar dhe strategjik.